Beleid en organisatie

Het bestuur van PCBO heeft een strategische visie opgesteld. Deze geeft antwoord op de vraag wat we de komende jaren willen bereiken. Bovendien is deze visie, samen met het jaarverslag, een bron voor maatschappelijke verantwoording.

Strategische visie
In 2017 is de Strategische Visie  vastgesteld. Deze visie staat geheel in het teken van het bereiken van excellente onderwijskwaliteit. Daarom kreeg deze visie de titel ‘Meesterschap op Zuid!' mee. Deze titel demonsteert dat de focus ligt op het realiseren van een hoge kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Hoge meetbare kwaliteit! We accepteren geen middelmatigheid en zetten ons tot het uiterste in om deze ambitie waar te maken. 
 
Jaarverslag 2017
In het Jaarverslag 2017 van de PCBO leest u veel cijfermatige informatie over de resultaten van al het werk dat wij in onze scholen verzetten. De tabellen laten de gegevens van de laatste drie jaren zien. Daarmee  lopen de gegevens parallel met de systematiek van de onderwijsinspectie die de eindopbrengsten van de laatste drie jaar gebruikt in het totale kwaliteitsoordeel van de school.
 
Wij spreken in het jaarverslag nadrukkelijk van ‘wij’. Stichting PCBO is namelijk geen abstract begrip maar een organisatie die haar doelen bereikt dankzij de inzet van velen: leerkrachten, schooldirecties, intern begeleiders en vele andere ondersteunende medewerkers. Allemaal werken zij hard aan het bereiken van resultaten. Dit verslag is dan ook de weerslag van de werkzaamheden van de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen van PCBO-scholen om geïnspireerd kwaliteitsonderwijs te verzorgen.

Goed Bestuur
Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom is landelijk de Code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. PCBO hanteert deze code als leidraad voor de inrichting en handelen binnen de organisatie.