Het Open Venster (Lombardijen)


 Waar de naam ‘Het Open Venster’ vandaan komt, is nu niet meer bekend. Degene die deze naam verzonnen heeft, moet gedacht hebben aan wat hij of zij als doel van de school zag: ‘Hier bereiden wij de kinderen voor op het leven; met het uitzicht door een open venster naar de toekomst.’ Dat klinkt mooi. Vandaag de dag zouden we zeggen: degene die deze naam verzonnen heeft is iemand geweest met een visie.

De visie van toen is verbeeld in ons logo: een open venster. Alleen is de blikrichting de andere kant op: de toeschouwer staat nu buiten de school en kijkt de school in. In die school gebeurt van alles en iedereen mag zien wat daar gebeurt. Er werken leerkrachten die oog hebben voor de kinderen, die het welzijn van de kinderen in de gaten hebben en die hun prestaties nauwlettend volgen. Leerkrachten die geloven in de visie, die is ontwikkeld tijdens vergaderingen en studiedagen in het kader van het B.A.S. project van het Seminarium voor Orthopedagogiek:  ‘Wij zijn een school waar de kinderen gezien worden.’  Met zowel nadruk op kind als op gezien. En zo is de geschiedenis van de school met betrekking tot de visieontwikkeling samengevat in ons logo.
Als we door Het Open Venster naar binnen kijken zien we vier kleutergroepen met jongste en oudste kleuters door elkaar.  Zes kleuterleidsters werken op wisselende dagen in de groepen.  Vier onderwijsassistentes  zijn vier morgens per week  aan  het werk.  We maken kennis met ‘Ik en Ko’, het Voorschoolprogramma waarmee wij – samen met peuterspeelzaal Het Kapoentje – willen bereiken dat er een doorgaande lijn ontstaat op het gebied van taalverwerving en woordenschat. Ook wordt er in de kleutergroepen aan de hand van ‘Ik en Ko’ veel aandacht besteed aan voorbereidend  rekenen.
In de ouderkamer wordt aan ouders uitgelegd welk thema van Ko wordt behandeld.  Welke nieuwe woorden aangeleerd worden. Ook wordt verteld welke boekjes de ouders uit de bibliotheek kunnen gebruiken om met hun kinderen over het thema van Ko te praten of uit voor te lezen.
In alle groepen zien we de verworvenheden van het B.A.S.project terug. Leerkrachten lopen hulpronden en werken met uitgestelde aandacht. Leerlingen werken na een korte instructie zelfstandig aan een reken-taak of een taalles. Daarna gaan zij verder aan een weektaak. Tijdens het werken gaan de leerlingen om beurten aan computers werken die in de lokalen staan opgesteld.
De lokalen zijn zo ingericht dat zij een rijke leeromgeving vormen voor de kinderen: een instructietafel, een rekentafel met diverse materialen en posters aan de muur die het didactisch proces ondersteunen. Daarnaast zijn de lokalen gezellig (door leerlingenwerk en andere posters) en overzichtelijk. Ook de gangen bieden een opgeruimde indruk.
Er loopt een groepje leerlingen met de remedial teacher door de gang.  Verderop wachten ouders tot zij een zorggesprek kunnen hebben met één van de twee intern begeleiders. Bij de directeur zit een moeder die voor zij haar kind komt inschrijven informatie over de school wil hebben. De geur van versgezette koffie, ambachtelijk gezet door de conciërge, vult de gang. De administratieve medewerkster verwerkt  achter haar computer de vele toetsgegevens en maakt  enkele leerlingendossiers in orde.
Er komt een groep ouders de school binnen. Zij zijn op weg naar de ouderkamer. Daar is een koffiemorgen georganiseerd door de ouderconsulente. Vanmiddag is er een creativiteitsmiddag en overmorgen Nederlandse  les voor allochtone ouders.
Daarom een foto van Het Open Venster met een open voordeur. Iedereen is welkom en komt er met plezier: (oud)-leerlingen, (oud)- leerkrachten, stagiaires, ouders , maar ook  bestuursleden en andere bij de school betrokken mensen.
Het Open Venster is een school die – net als veel  andere scholen – in beweging is. Tussen de middag gaat een hele rij kinderen onder begeleiding van medewerkers van Stichting Buitenschoolse Opvang (BSO) Lombardijen naar de tussenschoolse opvang om over te blijven. Na schooltijd gaan groepen kinderen onder begeleiding van medewerkers brede school naar allerlei buitenschoolse activiteiten zoals kookles, drama en  sportlessen.
Ook op bestuurlijk gebied zijn we in beweging geweest. Van een ‘éénpitter’ werden we begin jaren negentig een ‘driepitter’. Sinds 2003 zijn we onderdeel van, PCBO,  de grote protestants- christelijke onderwijsstichting op Rotterdam Zuid.