Hulp en zorg

Kinderen hebben weleens problemen tijdens het opgroeien. Op onze peuterspeelzalen is, naast de intern begeleider van de basisschool, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om ouders en hun kind te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de peuterspeelzaal nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond hetzelfde kind is er in onze regio het signaleringsysteem SISA: het stadsregionaal instrument sluitende aanpak. Het betekent ook: Signaleren en Samenwerken. Stichting PCBO is aangesloten op SISA.

SISA is een computersysteem waarin professionals melden dat zij een kind of jongere van 0 tot 23 jaar begeleiden. Als blijkt dat meer hulpverleners bij hetzelfde kind betrokken zijn, bevordert dit systeem samenwerking en afstemming.
 
Het signaleringssysteem is goed beveiligd en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.sisa.rotterdam.nl

Binnen onze peuterspeelzalen hanteren we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Het gebruik van een meldcode is sinds 1 juli 2013 bij wet verplicht. Stichting PCBO heeft deze meldcode ondertekend. Dit betekent dat onze peuterspeelzalen handelen volgens een bepaald stappenplan bij (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.
De intern begeleider kan meer informatie geven over de meldcode. U kunt het stappenplan hier inzien.