Identiteit

Het onderwijs op PCBO-scholen is christelijk geïnspireerd maar beperkt zich niet tot exclusief protestants-christelijk denken. Er is ruimte voor andere geloofsinspiraties. Identiteit op onze scholen is op verschillende niveaus herkenbaar. We noemen dat de ‘brede’ en de ‘smalle’ identiteit.

Onze brede identiteit uit zich bijvoorbeeld in levensbeschouwing, pedagogiek, onderwijskunde en organisatie. De smalle identiteit is terug te vinden in de manier waarop een school bijvoorbeeld de dagopening verzorgt, of hoe een school omgaat met vieringen. Identiteit is de manier waarop we de dingen doen: vanuit respect en vanuit oprechte interesse in elkaar. In de uitwisseling van ideeën ontstaat echte ontmoeting.
Wij staan open voor alle kinderen en ouders.

Op onze scholen heerst de waarde van ‘inclusief denken’: wij gaan ervan uit dat streven naar individueel welzijn anderen niet schaadt of uitsluit.
 
Identiteit is naar ons idee een begrip dat nooit ‘af’ is. Op onze scholen is identiteit dan ook een ‘werkwoord’. Er is structureel aandacht voor identiteitsontwikkeling, waar alle scholen aan meedoen. Zo ligt er een stevige basis en weten alle leerkrachten hoe wij met zaken omgaan. Gastvrij, zorgzaam en behulpzaam.