Klachten

Zijn ouders niet tevreden, dan bespreken zij dit met een pedagogisch medewerker of met de schooldirectie. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan de ouder contact opnemen met het Klachtenloket.  Lukt het niet om het probleem gezamenlijk op te lossen met hulp van het Klachtenloket dan kan een formele klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie.
 

Een klacht kan gaan over handelingen of beslissingen van de peuterspeelzaal die nadelig zijn voor u of voor uw kind. U kunt ook een klacht hebben als de peuterspeelzaal naar uw mening niet doet wat afgesproken is.

Heeft u een klacht of zit u ergens mee? Bespreek dit dan eerst met de pedagogisch medewerker, die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen toch niet uit, breng dan de directie op de hoogte en volg de Interne klachtenregeling.

Komt u er niet uit met de peuterspeelzaal zelf, dan kunt u uw klacht of verschil van inzicht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden. Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.klachtenloket-kinderopvang.nl of telefonisch 0900-1877 (€0,20 per gesprek).

Als  bemiddeling of mediation via het Klachtenloket niet tot een oplossing leidt, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd. Het geschil moet binnen 12 maanden na de datum waarop uw klacht is ingediend bij de peuterspeelzaal, schriftelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aanhangig worden gemaakt.
Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie kan via de website www.degeschillencommissie.nl Op deze website vindt u informatie over de werkwijze van de commissie en het geldende reglement. Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden.

In 2017 zijn er geen geschillen ingediend tegen onze organisatie.