Onderwijs

Het werken aan onderwijskwaliteit is een belangrijk thema. We gaan ervan uit dat alle scholen in Nederland dat doen. Binnen PCBO vertaalt die kwaliteit zich in planmatig en opbrengstgericht werken. Weten wat je doet, als leerkracht, als directie en als bestuur, handelen volgens plan en resultaten meten. Vervolgens je plan bijstellen om nog betere resultaten te halen. Deze cyclus brengt de kwaliteit op een steeds hoger plan. 

Leren Loont
PCBO-scholen sluiten zich aan bij het gemeentelijke beleid Leren Loont. Op onze scholen wordt de extra leertijd ingevuld met culturele en sportieve activiteiten na schooltijd. En binnen schooltijd met extra tijd voor lezen, taal en rekenen.  Veel scholen hebben een nulgroep, waar peuters spelenderwijs worden voorbereid op groep 1.
 
Doorgaande leerlijnen

Bij PCBO-basisscholen is het mogelijk om kinderen van 2 tot 12 jaar te volgen en op de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kan dat tot 18 jaar. Een dergelijke doorgaande leerlijn is goed voor de onderwijsresultaten. PCBO heeft samenwerking met peuterspeelzalen en met voortgezet onderwijs.
 
BP102_1