Veilige school

Een school moet veilig zijn. Dat spreekt voor zichzelf. Het schoolplein, de lokalen, het meubilair, de materialen: dat alles moet op orde zijn om ongelukken te voorkomen. Er is op PCBO-scholen dus uiteraard aandacht voor fysieke veiligheid. Daarnaast schenken onze scholen ook veel aandacht aan pedagogische en sociale veiligheid. Je kunt pas leren op school als je je daar veilig voelt. PCBO-scholen maken werk van het oefenen met sociale vaardigheden.

Belevingen en meningen van leerlingen worden serieus genomen door het regelmatig afnemen van leerlingtevredenheidspeilingen op PCBO-scholen.
 
Leerkrachten van PCBO-scholen weten hoe ze moeten handelen als er toch pesten of agressie op school voorkomt. Elke school heeft bovendien een vertrouwenspersoon waar kinderen of ouders terecht kunnen.
 
PCBO-scholen hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Het gebruik van een meldcode is sinds 1 juli 2013 bij landelijke wet verplicht. Stichting PCBO heeft deze meldcode ondertekend. Dit betekent dat onze scholen handelen volgens een bepaald stappenplan bij (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Op PCBO-scholen is de intern begeleider de aandachtsfunctionaris. Deze persoon kan meer informatie geven over de meldcode. U kunt het stappenplan hier inzien.